Ντίνα Μπόμπα
  • ΕΛΚΕ
  • Προσλήψεις προσωπικού
  • Απόσπασμα Πρακτικού 25/05-10-2017 για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της αρ. 27734/08-09-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος