Ντίνα Μπόμπα

Διοίκηση Εκπαίδευσης, (Φ.Ε.Κ. 1919 / τ.Β’/08.09.2015)

Διοίκηση Εκπαίδευσης, (Φ.Ε.Κ. 1919 / τ.Β’/08.09.2015)

Διευθυντής: Ιωάννης Μητρόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων του χώρου των Επιστημών Αγωγής και ειδικότερα η ανάπτυξη ικανού ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς του σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης.

Σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από τη σύνθεση των πεδίων της Διοικητικής Επιστήμης και της Εκπαίδευσης να προσφέρει την απαραίτητη γνώση και τις ικανότητες στους συμμετέχοντες να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αναμόρφωση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών/σχολικών μονάδων της χώρας καθώς και του γενικότερου εκπαιδευτικού συστήματος, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το Μ.Π.Σ. αποβλέπει: α) στην προαγωγή της γνώσης και της ανάπτυξης της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκπαιδευτικών μονάδων και β) στην κατάρτιση εκπαιδευτικών και στελεχών της Εκπαίδευσης αλλά και ειδικών για την ανάπτυξη και διαχείριση ανθρωπίνων και υλικών πόρων στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγελματικά επίπεδα και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και με τις δομές διοίκησης της εκπαίδευσης.

Στόχοι του Προγράμματος είναι:

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ Διοίκηση Εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν την θεμελιώδεις αρχές του μάνατζμεντ και πως αυτές εφαρμόζονται στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 • μυηθούν στις έννοιες της εκπαιδευτικής έρευνας και αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να ενισχύσουν τη συνεργατική μάθηση  και να προωθούν την ερευνητική κουλτούρα στην εκπαίδευση.
 • ενθαρρύνουν την παραγωγικότητα, να σχεδιάζουν και διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αποτελεσματικής μάθησης αξιολογώντας τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.
 • επιδεικνύουν πρότυπα και ηγετικές ικανότητες για την υλοποίηση σχεδίων δράσης με βάση τις ανάγκεςτης εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η τυπική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων τα δύο είναι διδακτικά εξάμηνα και το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της  μεταπτυχιακής διατριβής. Τα μαθήματα θα προσφέρονται σε μη εργάσιμες ημέρες ώστε να μπορούν να το παρακολουθούν και εργαζόμενοι.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών απευθύνεται σε:

 • πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
 • σε    επαγγελματίες    της    εκπαίδευσης,    δημόσιας    και    ιδιωτικής
  1. εκπαιδευτικούς    πρωτοβάθμιας και   δευτεροβάθμιας,   
  2. στελέχη    της    εκπαίδευσης    όλων    των    βαθμίδων,   
  3. άλλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της    εκπαίδευσης.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανέρχεται σε τριάντα πέντε άτομα (35). 

Δικτυακός τόπος: manedu.teiwest.gr