Ντίνα Μπόμπα

Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), (ΦΕΚ 715/29-3-2013)

Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), (ΦΕΚ 715/29-3-2013)

Διευθυντής: Ηλίας Σταθάτος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Το Μ.Π.Σ. έχει σκοπό την προαγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας σε αντικείμενα που αφορούν την ανάπτυξη, σχεδίαση, εγκατάσταση, αξιολόγηση συστημάτων που βασίζονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Στοχεύει να εξειδικεύσει επιστήμονες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτομιών και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των Α.Π.Ε. και οι οποίοι θα ανταποκριθούν στην ανάληψη και σχεδίαση αντίστοιχων συστημάτων με αυξημένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη σε πεδία σχετιζόμενα με την ενέργεια.

Στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικές περιοχές που αφορούν την ανάπτυξη συστημάτων και διατάξεων παραγωγής και εκμετάλλευσης της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές φιλικές προς το περιβάλλον,
  • η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου γνώσεων για τον ενεργειακό σχεδιασμό αειφόρων κτιρίων ενσωματώνοντας έξυπνες τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας και καινοτόμες βιοκλιματικές λύσεις,
  • η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού που να υπηρετεί την αειφορία και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με τη χρήση εργαλείων στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας.

Το Μ.Π.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης που αφορά τα «Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)» με δύο κατευθύνσεις:

  1. Ηλιακά, Θερμικά, Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Συστήματα.
  2. Ενεργειακά Κτήρια και Ηλιακά Παθητικά Κτήρια.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών και θετικών επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός εισακτέων κάθε κύκλου του ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές.