Το Βαλκανικό Μεσογειακό Οικοσύστημα Διαπεριφερειακής Καινοτομίας για την ωρίμανση και την ενσωμάτωση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στον κλάδο των γεωργικών προϊόντων "AGROINNOECO"

Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ Ι. Μητρόπουλος, Καθηγητής

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: INTERREG BALKAN MED

Χρονική Διάρκεια: 01/09/2017 – 31/08/2019 (24 ΜΗΝΕΣ)

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: €905.332 (ΣΥΝΟΛΙΚΟ) / €162.008 (Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

Σύντομη περιγραφή: Το έργο θα στηριχθεί στην δυναμικότητα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας της Βαλκανικής Μεσογείου, προκειμένου να βελτιωθεί η εδαφική ανταγωνιστικότητα, προωθώντας παράλληλα και υποστηρίζοντας την εμφάνιση των ΜΜΕ, ξεπερνώντας το χάσμα μεταξύ της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων καινοτομίας και των επιχειρηματικών πρακτικών. Το κίνητρο ήταν να προετοιμαστεί το έδαφος για εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και την περιφερειακή βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Διαβάστε Περισσότερα

ARMOR: Advanced multi-paRametric Monitoring and analysis for diagnosis and Optimal management of epilepsy and Related brain disorders

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νικόλαος Βώρος
Φορέας Χρημοατοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 7th Framework Program, ICT-2011.5.1: Personal Health, Systems (PHS), b) Intelligent systems for the analysis of multi-parametric data
Χρονική Διάρκεια: 01/09/2011  - 30/3/2014
Εγκεκριμένος Π/Υ: 296.400,00 ευρώ
Σύντομη Περιγραφή: Οι επιληψίες επηρεάζουν το 1-2% του γενικού πληθυσμού, κυρίως στην παιδική ηλικία και την εφηβεία. Οι επιληπτικές κρίσεις εκδηλώνονται μέσω μιας ευρείας γκάμας παροξυσμικά επαναλαμβανόμενων συμπτωμάτων της κίνησης, της αντίληψης, των αισθήσεων και του αυτόματου νευρικού συστήματος, καθώς και με αλλαγές του εγκεφαλογραφήματος (EEG). Η αναγνώριση και η πλήρης κατανόησή τους αποτελούν τη βάση για τη βέλτιστη διαχείρισή τους. Η απόδοση που έχει η διάγνωση της επιληψίας δεν θεωρείται ικανοποιητική, καθώς οι κρίσεις συμβαίνουν απρόβλεπτα και συνήθως εκτός νοσοκομείου, ενώ, συχνά, άλλες παροξυσματικές δυσλειτουργίες διαγνώζονται λανθασμένα σαν επιληψίες. Επιπλέον, τα νοσοκομειακά κόστη εκτίμησης ασθενών με αβέβαια κλινικά χαρακτηριστικά ή, πιθανόν, με μικτές δυσλειτουργίες, είναι αρκετά σημαντικά. Η αξιόπιστη διάγνωση απαιτεί τεχνολογίες αιχμής στην παρακολούθηση και την επικοινωνία, οι οποίες θα παρέχουν δεδομένα από ακριβείς, συνεχείς και πραγματικού χρόνου πολυπαραμετρικές μετρήσεις, κατάλληλες για την ιατρική κατάσταση του ασθενούς και το φυσικό περιβάλλον, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψιν θέματα όπως η ασφάλεια ασθενούς και δεδομένων, η ακεραιότητα και η προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Διαβάστε Περισσότερα

ALMA: Architecture oriented paraLlelization for high performance embedded Multicore systems using scilAb

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νικόλαος Βώρος
Φορέας Χρημοατοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 7th Framework Program, ICT-2011.3.4 Computing Systems
Χρονική Διάρκεια: 01/09/2011  - 30/3/2014
Εγκεκριμένος Π/Υ: 408.000,00 ευρώ
Σύντομη Περιγραφή: Η διαδικασία αντιστοίχισης των ενσωματωμένων εφαρμογών υψηλής απόδοσης σε πολυεπεξεργαστικά συστήματα πάσχει σήμερα από έλειψη εργαλείων που να υποστηρίζουν τη διαδικασία ανάπτυξης. Το πρόβλημα εδώ είναι η έκφραση της παραλληλίας σε γλώσσες προγραμματισμού όπως η C, οι οποίες είναι επιτακτικές (imperative). Αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση περιορίζει την αντιστοίχιση, τον επιμερισμό και την παραγωγή βελτιστοποιημένου κώδικα, με αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής απόδοσης του τελικού συστήματος. Το έργο ALMA στοχεύει να ελλατώσει αυτά τα εμπόδια μέσω της εισαγωγής και χρήσης του Scilab που επιτρέπει την αποδοτική αντιστοίχιση των εφαρμογών σε πλατφόρμες με πολλούς επεξεργαστικούς πυρήνες από γλώσσες με υψηλό επίπεδο αφαίρεσης. Αυτή η ολιστική λύση επιτρέπει την απόκρυψη της πολυπλοκότητα της τόσο της εφαρμογής όσο και της αρχιτεκτονικής, η οποία οδηγεί σε καλύτερη αποδοχή, μειωμένο κόστος ανάπτυξης και μικρότερο χρόνο υλοποίησης. Με γνώμονα τους περιορισμούς της τεχνολογίας στο σχεδιασμό chip, το τέλος του νόμου του Moore και την αναπόφευκτη αύξηση της ζήτησης για επξεργαστική ισχύ, το ALMA είναι ένα θεμελιώδες βήμα για την εισαγωγή νέων παραδειγμάτων υπολογιστικών συστημάτων και μεθοδολογιών. Το ALMA συμβάλλει στην ενίσχυση της θέσης της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά του λογισμικού για πολυεπεξεργαστικά συστήματα.

Επισκόπηση πυθμένα σε θαλάσσια πάρκα ιχθυοκαλλιεργειών της εταιρίας ΣΕΛΟΝΤΑ στο Νομό Αργολίδας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξιος Ράμφος
Εγκεκριμένος Π/Υ: 1.845,00 €
Χρονική Διάρκεια: 01/04/2016 - 30/04/2016
Σύντομη Περιγραφή:Το έργο αφορά στην επισκόπηση του πυθμένα με τη χρήση υποβρύχιας βιντεοκάμερας (drop-camera) στη θαλάσσια περιοχή του Ν. Αργολίδας σε τέσσερα (4) θαλάσσια πάρκα ιχθυοκαλλιεργειών και συγκεκριμένα στις θέσεις «Όρμος Βουρλιά», «Αφανίτσα», «Τραγοπήδημα» & «Άγιος Νικόλαος» ιδιοκτησίας της εταιρίας ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.Γ.Ε.

Grand Scale Optimization Problems Research

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιώτης Αλεφραγκής
Εγκεκριμένος Π/Υ: 6.639,50 €
Χρονική Διάρκεια: 05/02/2016-31/12/2019
Σύντομη Περιγραφή: Παρουσίαση αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Ευρωπαϊκού Έργου FP7 SME SCAMSTOP